Praktijk voor Fysiotherapie - Sportrevalidatie - Fysio Fit - Mc Kenzie - Ontspanningstherapie - Bekkentherapie - Lifestyle Coaching

T

Privacy policy

Fysiotherapie Molenakkers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Molenakkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Molenakkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. screening, onderzoek, behandeling en rapportage naar de behandelend arts;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. Fysio-Fit training;
 • Gegevens vastleggen t.b.v. facturatie;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Molenakkers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Zorgverzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • Arts-gegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Molenakkers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst; 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo maken wij gebruik van een derde partij (accountant) voor het verzorgen van de financiële administratie.      

Met deze partij (verwerker) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens op kan vragen. In een dergelijk geval dient de zorgverlener medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit kan het geval zijn bij aansprakelijkheid voor medische kosten na een ongeval.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Fysiotherapie Molenakkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Beide praktijkhouders verplichten zich uw persoonlijke gegevens geheim te houden;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computers en patiëntenbestanden, hiernaast zijn de computers voorzien van up-to-date antivirussoftware;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Praktijkhouders zijn op de hoogte van de wetgeving (AVG) betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens;


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.           Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.                                                  

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u eventueel een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Samen proberen wij dan een oplossing te vinden voor uw probleem.

Wanneer, ondanks alle inspanningen, uw probleem niet naar behoren wordt opgelost, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.           

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Wanneer u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen: Tel. 0497-336361